Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1) Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Makerspace TwenSpace : hierna verder te noemen als TwenSpace: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan Blekerstraat 165, 7513 DT Enschede, ingeschreven in het Handelregister onder Kv-nummer 71866353,
  • Klant : huurder van zaken van TwenSpace,
  • Overeenkomst : huurovereenkomst tussen Klant en TwenSpace.,Opdrachtgever: degene die met Twenspace de opdracht geeft een werk van stoffelijk aard te stand te brengen,
  • Opdracht: de zaak of zaken waartoe Twenspace zich heeft verplicht die tot stand te brengen.
  • Deelnemer: degene die een cursus volgt bij TwenSpace.


Artikel 2) Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

2.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij TwenSpace partij is tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. 2.2) Eigen voorwaarden van klanten of opdrachtgevers en andere contracterende partijen, zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de klant in van hem afkomstige correspondentie uitdrukkelijk verwezen.

Artikel 3) Aansprakelijkheid

3.1 )Huur van de apparatuur van TwenSpace geschiedt geheel voor eigen risico van de klant. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van TwenSpace, is TwenSpace niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade of letselschade die de klant lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens het gebruik, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

3.2) Voor zover TwenSpace desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van TwenSpace te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat TwenSpace aan de klant in rekening heeft gebracht.

3.3) TwenSpace is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van TwenSpace of de annulering van de cursusovereenkomst door TwenSpace, tenzij aan TwenSpace opzet of grove schuld kan worden verweten.

3.4) TwenSpace staat niet in voor de kwaliteit, veiligheid of deugdelijkheid van de door een klant gemaakt product met behulp van van TwenSpace gehuurde apparatuur. Iedere aansprakelijkheid ter zake van schade veroorzaakt door gebruik van een product dat is vervaardigd door de klant bij TwenSpace, is uitgesloten.

3.5) De klant wordt aangeraden een ongevallenverzekering af te sluiten.

3.6) Aansprakelijkheid bij aanneming van werk

3.6.1) TwenSpace zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van TwenSpace kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan TwenSpace onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TwenSpace voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van TwenSpace die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is TwenSpace slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000.

3.6.2) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TwenSpace aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TwenSpace toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3.6.3) TwenSpace is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door TwenSpace gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

3.6.4) Opdrachtgever vrijwaart TwenSpace voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan TwenSpace onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van TwenSpace en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

3.6.5) De in lid 3.6.1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door TwenSpace voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

3.6.6) TwenSpace is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Klant, TwenSpace of derden.

Artikel 4) Prijzen:

4.1) De prijzen zoals beschreven in de op het moment van contracteren geldende prijslijsten zijn van toepassing.

4.2) Alle prijzen zijn inclusief BTW

4.3) TwenSpace heeft het recht prijslijsten te allen tijde te wijzigen. De nieuwe prijzen gelden voor een nieuw aangegane overeenkomst.

4.4) Abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

Artikel 5) Betalingen:

5.1) Betaling voor gebruik apparatuur en verbruik van goederen geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van TwenSpace in contanten of via pinbetaling, bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direct na afronding van de in opdracht gegeven werkzaamheden.

5.2) Betaling abonement geschiedt in principe per automatische incasso op de eerste van iedere maand. Indien de klant niet per incasso wil betalen, dan is het mogelijk om per 3 maanden te betalen bij vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling vindt geen restitutie plaats.

5.3) Aanbetalingen en waarborgsommen dienen echter vooraf te worden voldaan.

5.4) De eigendom van te leveren goederen gaat pas over op de klant op het moment dat deze de factuur voor de goederen volledig betaald heeft.

Artikel 6) Faciliteiten voor abonees

6.1) Zodra het abonement is afgesloten en de betaling is afgerond, heeft het klant recht om gebruik te maken van de faciliteiten die TwenSpace aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2) Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk reglement van TwenSpace, waarvan het klant verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaken van deze voorwaarden.

6.3) Indien TwenSpace kosten moet maken voor opruimen en schoonmaken van apparatuur of werkplek door gebruik van een klant, kunnen deze in rekening gebracht worden bij de klant.

6.4) Voor gedragingen van personen door of vanwege de klant bij TwenSpace aanwezig, is de klant persoonlijk aansprakelijk.

6.5) TwenSpace behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het klant geldend.

6.6) Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het klanten/of vanwege het klant aanwezige derden bij TwenSpace, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft TwenSpace het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen en de klant de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor de klant leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.7) Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het klant van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7) Controle

7.1) Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt of gaat gebruiken, dit controleren. Indien er gebreken , manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan TwenSpace, zodat één en ander in de overeenkomst kan worden vastgelegd. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde materiaal geacht ten tijde van de aanvang van de verhuur in goede staat te verkeren.

Artikel 8) Schade

8.1) Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk gemeld te worden aan TwenSpace. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal, die door zijn toedoen / nalaten is ontstaan dan wel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan TwenSpace te voldoen. Naar keuze van TwenSpace wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde / verloren begane zaak. (d.w.z. de op het moment van beschadiging / verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde / verloren gegane zaak verminderd met de door TwenSpace te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde / verloren gegane zaak) dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door TwenSpace geleden schade.

8.2) De door TwenSpace gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en de reinigingskosten aan het gehuurde materiaal of overige zaken / goederen aanwezig in de hal komen voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door TwenSpace geschat schadebedrag van duizend euro of meer, een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door TwenSpace aangewezen expertisebureau en bij een schade beneden duizend euro een expertise wordt uitgevoerd door TwenSpace.

8.3) De bepalingen van 8.1 en 8.2 gelden niet voor schade aan apparatuur van TwenSpace die ontstaat door normaal gebruik, door slijtage of wegens een gebrek in het gehuurde.

Artikel 9) Gebruik

De klant stemt er mee in al het gehuurde in dezelfde staat af te leveren zoals bij aanvang van de huurovereenkomst.

Artikel 10) Cursus en workshops

Artikel 10.1 Inschrijving en bevestiging cursus

10.1.1) Inschrijving voor de door TwenSpace te verzorgen cursussen, kan door een deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website van TwenSpace.

10.1.2) TwenSpace bevestigt een inschrijving die is gedaan per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. De deelnemer heeft recht op plaatsing indien de betaling is bijgeschreven op een door TwenSpace aangewezen bankrekening.

10.1.3) In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Artikel 10.2. Betaling cursus

10.2.1) Na inschrijving voor een cursus zendt TwenSpace een factuur met betrekking tot de cursus aan de deelnemer.

10.2.2) Betaling van de factuur door de deelnemer dient integraal te geschieden, uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van TwenSpace of door middel van storting op een door TwenSpace aangewezen bankrekening.

10.2.3) Indien de deelnemer niet binnen de in punt 10.2.2 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De deelnemer is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het

openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

10.2.4) Indien de deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor TwenSpace voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van

het te vorderen bedrag met een minimum bedrag van € 75,-.

10.2.5) Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door TwenSpace is ontvangen, is de deelnemer niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 10.3) Annulering cursus door de deelnemer

10.3.1) Annulering door de deelnemer van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.

10.3.2) Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt 25% (incl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (2) weken tot een (1) week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen een (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde.

10.3.3) Annulering door de deelnemer van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is, niet mogelijk.

Artikel 10.4) Annulering cursus door TwenSpace

TwenSpace behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. TwenSpace zal het door de deelnemer betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt TwenSpace de deelnemer een alternatief aan.

Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 10.5) Verhindering door TwenSpace

10.5.1) Indien TwenSpace door gewichtige omstandigheden niet aan haar verplichtingen jegens de deelnemer kan voldoen, is TwenSpace gerechtigd de cursus te wijzigen, te verplaatsen of niet door te laten gaan. Indien mogelijk zal TwenSpace de deelnemer een alternatief aanbieden.

10.5.2) Als de deelnemer wegens gegronde redenen het alternatief afwijst, dient hij dit onverwijld aan TwenSpace mee te delen. TwenSpace verplicht zich in een dergelijk geval een evenredig gedeelte van de cursusgelden terug te storten.

10.5.3) TwenSpace is nimmer verplicht om enige schade ten gevolge van het niet doorgaan van de cursus te vergoeden.

Artikel 10.6) Intellectuele eigendom

10.6.1) Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de klant. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus, worden door TwenSpace voorbehouden.

10.6.2) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TwenSpace, is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10.7) Vervanging cursus begeleider

10.7.1) TwenSpace is te allen tijde gerechtigd een cursusbegeleider, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere cursus begeleider.

Artikel 11) Offertes en opdrachten

Artikel 11.1) Offertes

11.1.1) Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 11.2) Totstandkoming Van De Overeenkomst

11.2.1) De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door TwenSpace digitaal retour is ontvangen en/of de door TwenSpace en Klant ondertekende opdrachtbevestiging door TwenSpace retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt TwenSpace zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan TwenSpace verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

11.2.2) De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

11.2.3) De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

11.2.4) Elke met TwenSpace gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij TwenSpace de Klant binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt

Artikel 11.3) Medewerking door de klant

11.3.1) Klant dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke TwenSpace overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door TwenSpace gewenste vorm en wijze aan TwenSpace ter beschikking worden gesteld.

11.3.2) Klant dient er voor zorg te dragen dat TwenSpace onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

11.3.3) Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Klant verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TwenSpace ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

11.3.4) De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Klant.

Artikel 11.4) Uitvoering van de opdracht

11.4.1) Alle werkzaamheden die door TwenSpace worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van TwenSpace, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

11.4.2) TwenSpace bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging/engagement letter (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal TwenSpace zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft TwenSpace het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Klant te vervangen.

11.4.3) TwenSpace kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Klant in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Klant hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien TwenSpace echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Klant in rekening te brengen, ook indien Klant voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

11.4.4) Indien Klant derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met TwenSpace overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van TwenSpace om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op TwenSpace.

14.5) TwenSpace houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van TwenSpace.

Artikel 11.5) Geheimhouding

11.5.1) Behoudens schriftelijke toestemming van Klant is TwenSpace niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval TwenSpace voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

11.5.2) Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Klant verplicht tot openbaarmaking of daartoe door TwenSpace voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Klant de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van TwenSpace, niet aan derden openbaren.

11.5.3) TwenSpace en Klant zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

11.5.4) Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1, is TwenSpace gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van TwenSpace en slechts ter indicatie van de ervaring van TwenSpace.

Artikel 11.6) Intellectuele eigendom

11.6.1) TwenSpace behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.6.2) Het is de Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van TwenSpace, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van TwenSpace toegestaan. Klant heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11.7) Honorarium

11.7.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is TwenSpace gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

11.7.2) Het honorarium van TwenSpace is exclusief reiskosten en onkosten van TwenSpace en exclusief declaraties van door TwenSpace ingeschakelde derden.

Artikel 11.8 ) reclames

11.8.1) Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Klant reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan TwenSpace kenbaar te worden gemaakt.

11.8.2) Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op. Klant is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van TwenSpace waarop de reclame geen betrekking heeft.

11.8.3) Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Klant de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Klant reeds betaalde honorarium.

Artikel 11.9) Leveringstermijn

11.9.1) Is Klant een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door TwenSpace is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.9.2) Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Klant verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.9.3) De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij TwenSpace de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11.10) Opzegging en Annulering

11.10.1) Klant en TwenSpace kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

11.10.2) De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.10.3) Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Klant, heeft TwenSpace recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TwenSpace zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door TwenSpace, heeft Klant recht op medewerking van TwenSpace bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Klant zijn toe te rekenen. TwenSpace behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor TwenSpace extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Klant in rekening gebracht.

11.10.4) Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 12) Diefstal.

12.1) Bij diefstal van materialen en/ of gereedschap wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 13) Bewaking

13.1) TwenSpace heeft het recht video-opnames te maken in de door haar gebruikte ruimtes middels beveiligingscamera’s en deze te gebruiken indien nodig in verband met noodzakelijk toezicht.

Artikel 14) Toepasselijk recht

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 15) Geschillen

15.1) Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeiend uit een met TwenSpace gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

15 .2) Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit vervangen worden door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel zoveel mogelijk benadert.